برگشت 

  سيلابس وبرنامه زمان بندي درس نقشه كشي صنعتي 2

    با تصويب شوراي برنامه ريزي دانشگاه ( مورخ 27/3 81 ) لازم است دراين درس ازرايانه استفاده شود 

     1 - هندسه ترسيمي ( تعريف انواع خط وصفحه وتلاقي آنان بايكديگر )   

     2 - تعيين تلاقي صفحه باصفحه ، صفحه با حجم وخط با حجم

     3 - تغيير صفحه وكاربردآن درتبديل صفحات وخطوط به يكديگر

     4 - تعريف سطوح استوانه اي ، مخروطي وتعيين تلاقي خط وصفحه با سطوح مذكور

     5 - گسترش سطوح مستوي ومنحني

     6 - تمرين

     7 - رسم تصاويركمكي

     8 - اتصالات پيچ ومهره

     برگزاري امتحان ميان ترم

    9 - اتصالات جوش

    10 - نقشه هاي سوارشده

    11 - تمرين

    12- اندازه گذاري صنعتي

    13 - ناصافي ها

    14 - تلرانسهاي ابعادي

    15 - رسم چرخ دنده وفنر

    16 - تمرين نقشه هاي سوارشده 

    برگزاري امتحان پايان ترم