نيمسال اول 1386-1387          نقشه کشی صنعتی 1

گروه

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

محل کلاس ساختمان

شماره

کلاس

استاد درس

1

11-8

 

 

 

 

ابوريحان

515

مهندس حشمي

2

16-13

 

 

 

 

ابوريحان

515

مهندس حشمي

3

 

 

11-8

 

 

ابوريحان

505

مهندس ابطحي

4

 

 

16-13

 

 

ابوريحان

505

مهندس ابطحي

5

 

11-8

 

 

 

ابوريحان

515

مهندس  محمودی

6

 

16-13

 

 

 

ابوريحان

515

مهندس  محمودی

7

 

11-8

 

 

 

ابوريحان

505

مهندس سوری

8

 

16-13

 

 

 

ابوريحان

505

مهندس سوری

9

 

11-8

 

 

 

ابوريحان

513

مهندس معين زاده

10

 

16-13

 

 

 

ابوريحان

513

مهندس معين زاده

11

 

 

11-8

 

 

ابوريحان

515

مهندس فريبرزی

12

 

 

16-13

 

 

ابوريحان

515

مهندس فريبرزی

13

 

 

 

11-8

 

ابوريحان

505

مهندس حكيمي

14

 

 

 

16-13

 

ابوريحان

505

مهندس حكيمي

15

 

 

 

11-8

 

ابوريحان

513

مهندس شبر

16

 

 

 

16-13

 

ابوريحان

513

مهندس شبر

17

 

 

 

11-8

 

ابوريحان

515

مهندس  حشمی

18

 

 

 

16-13

 

ابوريحان

515

مهندس حشمی

19

 

 

 

 

11-8

ابوريحان

515

مهندس شبر

20

 

 

 

 

16-13

ابوريحان

515

مهندس شبر

21

 

 

 

 

11-8

ابوريحان

505

مهندس  حشمی

22

 

 

 

 

16-13

ابوريحان

505

مهندس حشمی

23

 

 

 

 

11-8

ابوريحان

513

مهندس فريبرزی

24

 

 

 

 

16-13

ابوريحان

513

مهندس فريبرزی

25

 9/30-12/30

 

 

 

 

ابوريحان

505

مهندس حمزه لوئي

26

16-13

 

 

 

 

ابوريحان

505

مهندس حمزه لوئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی صنعتی 2

1

11- 8

 

 

 

 

ابوريحان

616

مهندس فريبرزی

2

16-13

 

 

 

 

ابوريحان

616

مهندس فريبرزی

3

 

11-8

 

 

 

ابوريحان

616

مهندس فريبرزی

4

 

16-13

 

 

 

ابوريحان

616

مهندس فريبرزی

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7