آزمايشگاه تحقيقاتی آکوستيک


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Acoustic Lab

آزمايشگاه تحقيقاتی آکوستيک

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

عبدالرضا اوحدی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

در مرحله راه اندازی ( دی ماه 1384)

4

 مساحت در اختيار :

 

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

6

ليست خدمات قابل ارائه

با توجه به اينکه آزمايشگاه در مرحله راه اندازی می باشد، پاسخ به آينده موکول می گردد.

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

1- خريد تجهيزات چند کاناله اندازه گيری و تحليل صدا       2- نصب عايق های صوتی و ايجاد يک Anechoic Chamber          3- تهيه نرم افزار های تحليل صدا

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭