آز تحقيقاتی اندازه گيری پيشرفته سرعت به کمک ليزر


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Advanced Velocity measurement  Lab.

آز تحقيقاتی اندازه گيری پيشرفته سرعت به کمک ليزر

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر نادر منتظرين

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

1372

4

 مساحت در اختيار :

در نقشه ها موجود است.

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

آزمايشگاه صرفاً تحقيقاتی است

6

ليست خدمات قابل ارائه

اندازه گيری سرعت بدون ايجاد اغتشاش در جريآن، در يک نقطهبا فرکانس بالادر يک لحظه روی صفحه به روش های LDA و PIV

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

 

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

- دکتر منصور جهانگيريان- دکتر ابراهيم دامنگير دکتر شهرام هاشمی مرغزار

 

ليست کامل مقالات در سايت اينجانب موجود است.

 

دکتر ابراهيم دامنگير- دکتر حسن رحيم زاده- دکتر گلکار نارنجی- دکتر بصيرت تبريزی دکتر حيرانی و پروژه های مشترک ارشد و دکتری در اين آزمايشگاه انجام داده اند.

 

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

LDA  ، PIV