کارگاه اتومکانيک


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Automechanic Work shop

 کارگاه اتومکانيک

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

مهندس داود بهمن پور

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

آقای احمد فيروز گاه آقای علی رحيمی- آقای خوشدل

3

زمان تأسيس :

از بدو تأسيس دانشکده

4

 مساحت در اختيار :

250 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

کارگاه آموزشی

6 گروه

حداکثر 144 نفر

6

ليست خدمات قابل ارائه

ارائه درس کارگاه اتومکانيک / ارائه پروژه های در ارتباط با موتور و خودرو

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

اضافه نمودن موتورهای آموزشی- تجهيزات اتومکانيکی جديدتر

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

حدود 50 دستگاه موتور کارگاهی آموزشی / ابزار آلات متنوع و لازم / دستگاه تون آپ لوازم يدکی- مقاطع متنوع از موتور