کارگاه ماشينهای کنترل عددی


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

CNC Work Shop

کارگاه ماشينهای کنترل عددی

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

عبدالرضا رحيمی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

آقای يزدانی

3

زمان تأسيس :

1365

4

 مساحت در اختيار :

 

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

تعداد 4 گروه در سال ارائه ميگردد

 

قريب به 35 نفر در سال دانشجوی ساخت و توليد

6

ليست خدمات قابل ارائه

ارائه دوره های آموزشی انجام کارهای توليدی ( ساخت قطعات دقيق) بسيار بندرت انجام شده است.

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

خريد يک دستگاه فرز CNC  سرعت بالا / خريد يک دستگاه تراش CNC  سرعت بالا / خريد يک دستگاه سنگ محور CNC  

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

1- دانشجوی دکتری آقای بهزادی پور کار تجربی خود را در اين کارگاه انجام داده اند

2- دانشجوی ارشد آقای علی قاسمی آقای علی عسگری-آقای آرش حشمی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

1- يک دستگاه تراش آموزشیCNC          

2- دو دستگاه فرز آموزشی CNC  

3- يک دستگاه فرز نيمه صنعتی   

 4- يک دستگاه ماشين اندازه گير مختصات  CMM