آز تحقيقاتی خوردگی و سازگار زيستی


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Corrosion and Biocompatibility

آز تحقيقاتی خوردگی و سازگار زيستی

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر سيد صدوق

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

1381

4

 مساحت در اختيار :

6 متر

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

بخشی از آموزش علم مواد در اين آزمايشگاه ارائه می شود.

6

ليست خدمات قابل ارائه

بررسی خوردگی و تخريب مواد در صنعت

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

پوشش فلزات و چسبندگی در فصل مشترک

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

مهندس اسدی مهندس احمدی مهندس عليخانی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭