آزمايشگاه تحقيقاتی انرژی


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Energy Lab

آزمايشگاه تحقيقاتی انرژی

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر محمد جعفر کرمانی 

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

حدود آبان ماه 84  زمان تصويب پيش از آن بوده است ليکن در اين تاريخ تأسيس شده و اختصاص محل شده است.

4

 مساحت در اختيار :

حدود 80 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

6

ليست خدمات قابل ارائه

برای برخی دروس تحصيلات تکميلی، از تجهيزات موجود جهت انجام آزمايش استفاده می شود. بعنوان مثال يک نمونه پيب سوختی موجود هنگامی که درس ارشد پيل سوختی ارائه می شود توسط دانشجويان مورد آزمايش قرار می گيرد.

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

 

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

تعدادی سلول خورشيدی که توسط آقای دکتر حسينی به هنگام ارائه درس تشعشع مورد استفاده قرار می گيرد.

قابليت تبديل به يک آزمايشگاه آموزشی را دارد، ليکن احتياج به ساپورت مالی دارد.

 

 

 

 

آقای دکتر رضا حسينی ابرده آقای دکتر حسن بصيرت تبريزی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

ضميمه است.