آزمايشگاه تحقيقاتی تحليل و تجربی تنش


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Experimental Stress Analysis Lab.

آزمايشگاه تحقيقاتی تحليل و تجربی تنش

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

يونس عليزاده

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

1357

4

 مساحت در اختيار :

95 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

2 گروه

14 نفر در سال

6

ليست خدمات قابل ارائه

اندازه گيری تنش و کرنش با استرين کيج، اندازه گيری تنش ، کرنش با فتو الاستيسيته

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

لازم است آزمايشگاه به اندازه گيری ليزری تنش و کرنش مجهز شود.

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

در ترم جاری 14 دانشجو ارشد و دکتری آموزش ديده اند.

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

دستگاه فتو الاستيسيته، دستگاه کرنش سنج استرين کيچ