آزمايشگاه مکانيک سيالات


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Fluid Mech Lab

آزمايشگاه مکانيک سيالات

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر حسن رحيم زاده

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

مهندس غلامحسين احمدی آقای اسد- آقای بيگرنيا

3

زمان تأسيس :

تاکنون  افتتاح نشده است.

4

 مساحت در اختيار :

490 مترمربع همکف، 200 متر مربع طبقه فوقانی

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

حداقل :

6 گروه

 

72 نفر

6

ليست خدمات قابل ارائه

 

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

تکميل آزمايشگاه آژمايشات از نظر وسايل اندازه گيری و آزمايشات

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

انشااله 2 نفر دکترا 4 نفر ارشد

 

 

 

ارسال 3 عدد

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

تست پمپ و توربين- کانال روباز  - ضربه قوج مرکز فشار- کاليبراسيون فشار سنج ونتوری متر- سرريز- ضربه نوران- جريان گاز در داخل لوله و نازل رژيم جريان مشاهده جريان وسايل اندازه گيری دبی