آزمايشگاه انتقال حرارت


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Heat Transfer Lab

آزمايشگاه انتقال حرارت

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر مجيد صفار اول

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 همکاران مهندس احمدی ( کارشناس) بيگلرنيا ( تکنيسن)

3

زمان تأسيس :

 

4

 مساحت در اختيار :

حدود 350 مترمربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

آزمايشگاه انتقال حرارت برای دانشجويان حرارت و سيالات، طراحی جامدات، مهندسی مکانيک و دانشکده هوا فضا هر ترم حدود 2 گروه برای دانشکده 2 گروه برای دانشکده هوافضا

 

48 دانشجو در سال

ا

ليست خدمات قابل ارائه

اندازه گيری خصوصيات حرارتی اجسام وآزمایش های تعيين عملکرد سيستم های حرارتی

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

مدرن نمودن دستگاههای آژمايش که همگی قديمی و عملکرد نا مناسبی دارند و تجهيز آن به وسايل اندازه گيری مدرن

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

در بخش تحقيقاتی اين آزمايشگاه تحقيقاتی جريان های دو فازی مستقر شده است که تاکنون 2 دانشجوی دکترا و تعداد بيش از 5 دانشجوی ارشد، بيش از 10 دانشجوی کارشناسی در اين رشته فعاليت و کار آنها به اتمام رسيده است. در نتيجه کار آنها تاکنون 8 مقاله در مجلات علمی مفيد( 6 مقاله ISI) و تعداد بيشماری مقاله در کنفرانس ها ارائه شده است. علاوه بر اين دانشجويان کارشناسی ارشد که پروژژ ه علمی داشته اند آقايان دکتر بصيرت و دکتر حسينی از اين آزمايشگاه استفاده نموده اند.

 

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

حدود 10 آزمايش آموزشی در اين آزمايشگاه تدارک ديده شده است که آزمايش بر روی رسايل تازه خريداری شد. 8 آزمايش باقيمانده بر روی وسايل قديمی و انجام شده توسط دانشجويان است.