سيستمهای هيدروليک و نيوماتيک


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Hydraulic & Pneumatic Systems

سيستمهای هيدروليک و نيوماتيک

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر سيد مهدی رضاعی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

    -

3

زمان تأسيس :

1360

4

 مساحت در اختيار :

200 مترمربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

3 گروه در هر ترم

 80 نفر

6

ليست خدمات قابل ارائه

ارائه دورههای هيدروليک و نيوماتيک مقدماتی و پيشرفته رباتيک مقدماتی

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

افزايش تجهيزات اتوماسيون

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

دانشجويان آقايان : محمدزارعی نژاد رضا منفردی- حسين حبيب الهی - رضا سيف آبادی

 

 

 

 دکتر رحيمی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

تجهيزات آموزشی هيدروليک تجهيزات آموزشی نيوماتيک ربات صنعتی