آزمايشگاه تحقيقاتی ماشينکاری


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Machining Research Lab.

آزمايشگاه تحقيقاتی ماشينکاری

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر عبدالرضا رحيمی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

 

4

 مساحت در اختيار :

 

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

6

ليست خدمات قابل ارائه

پروژه های مختلف تحقيقاتی در زمينه های ماشينکاری ( تراش/ فرز/ سنگ/ صفحه تراش)

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

تکميل خريد دستگاه دينامتر تراش- خريد يک برد و نرم افزار AE

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

1- دانشجويان دکتری آقای باصری ، آقای عزيزی

2- دانشجويان ارشد- آقای عزيزی، آقای فلاح، آقای حجتی، آقای کبوتری

ليست همکاران : دکتر آرزو- دکتر رضاعی- دکتر رازفر- دکتر عبداله

ليست مقالات به پيوست می باشد.

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

1- دو دستگاه فرز عمودی    2- دو دستگاه تراش      3- يک دستگاه سنگ خزشی    4- يک دستگاه سنگ سخت   5- يک دستگاه سنگ ابزار تيز کن    6- يک دستگاه دينامومتر فرز