آز آموزشی علم مواد


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Matevials Science

آز آموزشی علم مواد

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر سيد علی صدوق

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

ندارد

3

زمان تأسيس :

1337

4

 مساحت در اختيار :

100 متر

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

4 گروه

50 نفر

 

6

ليست خدمات قابل ارائه

متالوگرافی- سختی سنجی عمليات حرارتی- فراکتو گرافی- ريز سختی سجنی بررسی خوردگی- بررسی پوشش

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

شکل دهی نيمه جامد و آناليز مواد

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

وحيد پويافر علی اسدی عليرضا عليخانی فرزاد حسينی ستارجداری

 

توليد شاتون نيسان به روش متالوژی پودر

 

به صفحه خانگی آقای دکتر صدوق مراجعه شود.

آناليز مواد و تعيين استاندارد به مقاومت مصالح

 

دکتر عليزاده

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

سختی سنج ميکروسکوپ - ريز سختی سنجی پوليسر- کوره عمليات حرارتی نمونه گيری متالوگرافی- توليد پوشش پرس شکل دهی نيمه جامد