آزمايشگاه مکاترونيک


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Mechatronic Lab

آزمايشگاه مکاترونيک

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

فرشاد برازنده

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

ندارد

3

زمان تأسيس :

بهمن ماه سال 1383

4

 مساحت در اختيار :

100 تا 150 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

2 کروه در هفته

40 دانشجو در سال بعلاوه دانشجويان فوق ليسانس

6

ليست خدمات قابل ارائه

مدلسازی و تست سيستمهای اتوماسيون، اندازه گيری و کنترل

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

MEMS، ساخت دستگاههای اندازه گيری بسيار دقيق، کنترل دستگاههای اندازه گيری بسيار دقيق Web enabled Control ، روباتيک و کنترل هوشمند

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

دانشجويان ارشد : صادق حيدرزاده، مسعود صفدری، محمد شمس، آقائی، امير مرادی، ذکری

 

قراردادها : بررسی اتوماسيون فولاد مبارکه، بهينه سازی نور 605 ذوب آهن(در مرحله بستن قرارداد)، استخراج منحنی فشارباروت در هفت تير ( در مرحله بستن قرارداد) طراحی و ساخت روبات مار شکل

سرويس به ساير آزمايشگاههای : تهيه DAQ برای آژمايشگاه تست غير مخرب، DAQ برای آزمايشگاه دکتر صفار اول  همکاران پژوهشی آقايان : دکتر رضاعی، دکتر رحيمی، دکتر ستار فر، دکتر عبداله

 

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

اسيلوسکوپ، Function Generator منبع تغذيه، انواع سنسور، PLC، بردهای DAQ ، روبات کارتزين دست ساز