آزمايشگاه سيستم های اندازه گيری دقيق


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Metrology Lab

آزمايشگاه سيستم های اندازه گيری دقيق

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

فريد رضا بيگلری

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

اين آزمايشگاه پيش از انقلاب و در ساختمان قديم مکانيک توسط مهندس سيامکی تأسيس شد.

4

 مساحت در اختيار :

حدود 200 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

آزمايشگاه آموزشی

3 گروه آموزشی در هرترم و 6 گروه در هر سال

هر گروه شامل 6 دانشجو و در کل 36 الی 40 دانشجو

6

ليست خدمات قابل ارائه

اندازه گيری ابعادی

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

توسعه تجهيزات آموزشی و وسايل اندازه گيری زاويه و ابعاد با نور ليزر

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

آقايان رضای نسب حامد رضوی

2 قرارداد پژوهشی که کپی صفحات اول در فرم ارتقا دکتر بيگلری موجود است. 2 مقاله بين المللی کنفرانس داخلی 1 مقاله کنفرانس ASTM  آمريکا

سرويس اندازه گيری ابعادی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

کوليس ميکرومتر- ساعت اندازه گيری- پروفيل پروژکتور- کمپراسور نوری- کيبراتور بادی- کمپراتور مکانيکی  کمپراتور الکتريکی جعبه راپورتر- زاويه سنج کليومتر- ميله سينوسی- صفحه صافی