آزمايشگاه تحقيقاتی رباتهای سيار


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Mobile Robots Research Lab.

آزمايشگاه تحقيقاتی رباتهای سيار

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

مهيار نراقی  ابوالقاسم راعی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

                                            ___________

3

زمان تأسيس :

 1380

4

 مساحت در اختيار :

حدود 100 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

در اهداف اين آزمايشگاه آماده شده است که :

1-     حمايت از پروژه های دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کارآموزی

2-    تعريف و تدوين دوره های آموزشی مورد نياز صنعت

3-    تعريف و تدوين دروس و آزمايشگاههای قابل ارائه در دوره های رسمی دانشگاه و مورد نياز صنعت

6

ليست خدمات قابل ارائه

ناوبری سيستم خود مختار با استفاده ار روش در سونار، ليزر، دوربين های CCO دوربين استريو و بمنظور انجام مقاصد مورد نياز

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

اجرای نيم طبقه

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

به پيوست است.

طرح مستقل پژوهشی تحت عنوان« مطالعات تجربی در هدايت و ناوبری يک خودرو هدايت اتوماتيک خودرو هدايت اتوماتيک امير کبير»

به پيوست است.

دکتر شيری دانشکده مهندسی کامپيوتر

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

در دست تهيه می باشد منعاقباً ارسال خواهد شد.