آزمايشگاه توليد مخصوص


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Nondestructive Testing

آزمايشگاه توليد مخصوص

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

امير عبداله

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

               1368

4

 مساحت در اختيار :

فعلا دو اتاق 5/3 × 5/4

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

دورسهای روشهای اکلتروفيزيکال کارشناسی ارشد، توليد مخصوص کارشناسی در کارگاه توليد مخصوص يک گروه

کارگاه بيست نفر، دروس پائين دو تا بيست نفر

6

ليست خدمات قابل ارائه

ساخت قالبهای دقيق فرم دهی و برشی

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

افزايش تعداد ماشين آلات توليد مخصوص نظير اولتراسونيک برای ماشينکاری و جوشکاری

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

تاکنون دو دانشجوی دکتری و هفده دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی کارشناسی طی پانزده سال گذشته با استفاده از تجهيزات اين آزمايشگاه فارغ التحصيل شده اند و اکنون سه دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول می باشند. به رزومه اينجانب مراجعه شود. تاکنون نزديک به سی مقاله پژوهشی برای کنفرانس و ژورنالها ارسال و پذيرفته شده است. به آزمايشگاه های مواد و مکانيک جامدات (دکتر عليزاده) متعدد سرويس داده شده است.

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

1- يک دستگاهه وايرکات   EDM شارمينر    2- يک دستگاه اسپارک