آزمايشگاه تحقيقاتی رباتيک و اتوماسيون


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Robotic & Automation Lab

آزمايشگاه تحقيقاتی رباتيک و اتوماسيون

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

 دکتر محسن بهرامی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

ندارد

3

زمان تأسيس :

1365

4

 مساحت در اختيار :

100 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

تحقيقاتی است و در حال تبديل به آموزشی می باشد.

6

ليست خدمات قابل ارائه

سيستم سازه های سيستم ديناميکی- کنترل صنعتی- طراحی و ساخت وسايل و تجهيزات اتوماسيون و رباتيک

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

بکارگيری واقعيت مجازی در طراحی و ساخت و بکار گيری و بهينه سازی

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

در حال حاضر 6 نفر حدود 50 نفر فارغ التحصيل

1- موتورهای خطی         2- شبيه سازی شناور              3- جوشکاری رباتيک- کاسه تغذيه ارتعاشی

بيش از 50 مقاله

امانت دهی وسايل و امکانات + همکاری مشاوره

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

رسيد              - وسايل                  الکتريکی و مکانيک يک ربات صنعتی