آزمايشگاه تست غير مخرب


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

 Non destructive Testing Lab

 آزمايشگاه تست غيرمخرب

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

 دکتر مهدی احمدی نجف آبادی

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

 1369

4

 مساحت در اختيار :

 صد متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

سه گروه

شش نفر

6

ليست خدمات قابل ارائه

 ارائه خدمات آموزشی، کارگاه آموزشی، ارائه امکانات تحقيقاتی، ارائه خدمات بازرسی و آزمون مواد

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

 تکميل امکانات در زمينه تهيه تصاوير سه بعدی از مواد به روش التراسونيک و ادی کارنت، تکميل تجهيزات اکوستيک ايمشن

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

دانشجويان ارشد : آقايان حيدری، احمدی، مصطفوی، حاج قاسمی، دانشجويان دکتری: آقايان رفاهی، تقی زاده، آيت الهی

 

در سايت موجود است

 

 

از دانشکده برق آقای دکتر رضاعی، از دانشکده مهندسی مکانيک دکتر رازفر، دکتر رحيمی، دکتر بصيرت، دکتر غفاری، دکتر اوحدی، دکتر فريبرز

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

 در عکسهای ذيل موجود است.