آزمايشگاه ترموديناميک


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Thermodynamic Lab

آزمايشگاه ترموديناميک

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

دکتر رضا حسينی  ابرده

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

آقای نقاشيان

3

زمان تأسيس :

تقريبا 40 سال قبل

4

 مساحت در اختيار :

370 متر مربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

6 تا 8 گروه

بين 140 تا 160 ( دانشجويان مکانيک) و ارائه سرويس برای دانشکده هوافضا بيرمنگام

6

ليست خدمات قابل ارائه

 

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

قبلاٌ ارائه شده، باتوجه به قديمی و فرسوده بودن اغلب تجهيزات موجود ضرورت خريد وسايل و دستگاههای جديد هم برای بالا بردن کيفيت و هم تحقيقاتی کردن آزمايشگاه شديد است.

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

آزمايشگاه تا زمان حاضر فقط آموزشی بوده است اما رويکرد جديد هم آزمايشگاه را تحقيقاتی خواهد کرد و هم ارائه سرويهای اندازه گيری و خدمات پژوهشی ميسر خواهد بود.

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

قبلا ارائه شده است.