آزمايشگاه تحقيقاتی ارتعاشات و کنترل


 

رديف 

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Vibration & Control Research

آزمايشگاه تحقيقاتی ارتعاشات و کنترل

1

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

فيروز بختياری نژاد

2

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

3

زمان تأسيس :

1368

4

 مساحت در اختيار :

300 مترمربع

5

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

 

6

ليست خدمات قابل ارائه تحقيقات ارتعاشات و کنترل

 

7

برنامه توسعه های آتی ٭٭

خريد يک سری حساسه نيرو و شتاب و آمپلی فاير

8

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 آقايان : افتخاری دردل اسفندياری- محمدی مراد نظری اسکندری

بيش از 20 مقاله در سه سال اخير از کارهای تحقيقاتی ارشد و دکتری و کارشناسی

9

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

تعدادی حساسه نيرو شتاب تعداد 4 دستگاه اسيلوسکوپ تجهيزات گردآوری و تحليل سيگنال تعدادی آمپلی فاير- دو دستگاه کامپيوتر- دو دستگاه پرينتر- منبع تعذيه AC و DC و نرم افزار آناليز مودال