راديو گرافی

نام کارگاه / آزمايشگاه :

 

لاتين

فارسی

Industrial Radiography

راديو گرافی صنعتی

نام سرپرست کارگاه / آزمايشگاه :

مهدی احمدی

اسامی پرسنل کارگاه / آزمايشگاه :

 

زمان تأسيس :

1383

 مساحت در اختيار :

50 متر مربع

ميزان سرويس : (آز- آموزشی)

        - تعداد گروه آزمايشگاه

       - تعداد دانشجويان در هر سال

                                              

                                             2 گروه

                                             12 نفر

ليست خدمات قابل ارائه

راديو گرافی جوش، اندازه گيری ميزان جذب اشعه ايکس ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت

برنامه توسعه های آتی ٭٭

 

ميزان سرويس :  (آز تحقيقاتی)

-        ليست دانشجويان ارشد / دکتری٭٭

-        ليست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭

-        ليست مقالات کار پژوهشی تهيه شده ٭٭

-        ليست سرويس به ساير آزمايشگاه ها ٭٭

-        ليست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭

 

ليست تجهيزات / ماشين آلات / امکانات  ٭٭

 

دستگاه اشعه ايکس 225 کيلو وات به تجهيزات ظهور و ثبت فليم- لوازم اندازه گيری حساسيت،  فيلم و غيره