آزمايشگاهها و کارگاههای آموزشی و تحقيقاتی

 

:کارگاهها

:آزمايشگاههای تحقيقاتی
:آزمايشگاههای آموزشی
کارگاه اتومکانيک
کارگاه توانايی ماشينکاری
کارگاه جوشکاری و جوش تخصصی
آزمايشگاه تحقيقاتی مواد مرکب
کارگاه قالب سازی و تراشکاری
(CNC) کارگاه کنترل ماشين عددی
آزمايشگاه تحقيقاتی مجموعه های ديناميک و کنترل
آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات
کارگاه ماشين ابزار
آزمايشگاه تحقيقاتی موتورهای احتراق داخلی
کارگاه مدلسازی و ريخته گری
کارگاه توليد مخصوص
آزمايشگاه طراحی و ساخت رايانه ای
 

آزمايشگاه تحقيقاتی ليزر

 

آزمايشگاه تحقيقاتی خوردگی و زيستی

  آزمايشگاه تحقيقاتی انرژی
  آزمايشگاه تحقيقاتی رباتهای سيار
  آزمايشگاه تحقيقاتی شکل دهی فلزات