تلفن

محل کار

نام و نام خانوادگی

6405844-64543400 دفتر دانشکده شهناز قره داغی
64543438-64543439 مرکز کامپيوتر   محمدرضا اربابیان
64543438 مرکز کامپيوتر محمد اکبرزاده جعفری
64543401
مالی اداری
محسن نوری
6490580-64543461 دفتر معاونت مالی واداری سيد مهدی حسينی
6952280-64543405 دفتر معاونت پژوهشی معصومه خجسته
6952280-64543405 دفتر معاونت پژوهشی فاطمه قربانی
64543403 دفتر آموزش مظاهر رضوانی
64543403 دفتر آموزش  بهناز اصنافی
64543437 دفتر تحصيلات تکميلی مژده فرج نژاد
64543409 دفتر تحصيلات تکميلی اکبر بوربور
66952281 دفتر تحصيلات تکميلی مهری حیدری64543402 انتشارات مسعود خسروانی