به نام خدا

دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتی اميرکبير مقدم دانشجويان ورودی جديد را گرامی می دارد و اين انتخاب مهم و شايسته را تبريک می گويد

دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی اميرکبير با داشتن بيش از 46 سال سابقه تربيت صنعتگران و پژوهشگران پرتوان در عرصه های داخلی و بين المللی و داشتن بيش از 40 عضو هيئت علمی برجسته در رشته مهندسی مکانيک در سطح کشور درجايگاه ويژه ای قرار دارد

لذا تلاش مستمر و پيگير شما دانشجويان عزيز در بدو ورود به اين دانشکده در حفظ جايگاه آن در کشورو نيز در سطح جهانی نقش موثری خواهد داشت

با آرزوی موفقيت

معاون آموزشی دانشکده مهندسی مکانيک

به منظور دیدن صفحه آموزش اينجا کليک نماييد

Associate Dean For Undergraduate Education of Mech. Eng. Dept.

The office of Associate Dean for Undergraduate Education of Mechanical Engineering Department has primary responsibilities for the education of undergraduate students .

Our department with more than forty six years leadership in Mechanical Engineering has trained many distinguished scientists in Iran and all over the world which makes our department number one in Iran .

Click on this link to open the English page